Walaloo… QAROOMA MOO MARAATUMMA??

QAROOMA MOO MARAATUMMA??

Safuun saalfii dhabee saalli kafana dhabee
Qullaan bareedaa ta’ée fafni ulffinna ta’ée
Weellun dhama dhabee walaloon ergaa dhabee
Sirbi gaana ta’eé gaanni jaalala ta’ée
Weddun hobobii ta’eé hobobsaan Nama ta’ée
Namni sarummaa fedhee sarummaan fedhii ta’ée
Abbaan dhalaan salfatee dhalli abbaa waakkatee
Abbaan ilma mamee waamee erguu sodaatee
Uffanni gara dhabee keessa duubni walaalchisee
Moofaa-lagoon hafee lagoon jilbaan uratee
Farri tafaa’úlaa dhabee deegnii hawwi ta’eé
Maraatuun qarooma ta’ee
Salphini fashinii ta’ée

Dabbasaan faaqiraayee rifeensi cifiriirayee
Uffanni shar-sharaayee kofoon harsamaayee
Kofoon kophee ta’eé qooseen qullaa ta’eé
Afaan bakka-rraa dabee arrabni jallatee
Dubbiin dalga caafamee hubanni faallaa taé
Fuulli dugudee taée duraa duubni wallalchisee
Tolaan ajeeffamee falfalaan ulfaatee
Arjaan gowwuman dibamee kufaa irkisuun balffame
Namoomni-qorqodee namumaan horiin-durfamee
Firoomni bu’aa-bulee foonumman albeen ciramee

Abbaan ilmaa bayee firri foonumaa bayee
Intalti haadaa baatee haatii intalaa baatee
Dubri kafanaa baatee hayaa’ni durba bayee
Dubri bikrumaa lagattee ulfinni maatii lagatee
Gosti dudhaa baye sabni aadaa bayee
Aadan biyyaa baye
Beekaan rabbiin wallalee beekkumsi uumaa bayee
Waaqni galata dhabe namoomni gaachenaa dhabe
Ulfinni biyyaa baye manaa barakaan bayee
Namni sammuu baye sammun namaa bayee,

Qaroomaa moo maraatummaa an na dinqe baayyee…

Advertisements

About Saphaloo Kadiir

Barreessaa walaloofi asoosamaa afaan oromooti. hawwiin kiyya hogbarruu afaan oromoo guddisuu dha. Hanga ammaa kitaaboota kuusa walaloo lamaa fi asoosama sadi kan barreessee yoon tahuu garuu hanga ammaa maxxansee mil'uu ummata kootiitin dhaqqabuu hin dandeenye. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u.
This entry was posted in Aadaa Oromoo, Afaan oromoo, Asoosama, Gootaa goototaa, Seenaa, Walaloo adda addaa. Bookmark the permalink.

9 Responses to Walaloo… QAROOMA MOO MARAATUMMA??

 1. Nagassaa says:

  Nagassaa
  websitin kun bay’ee nama gammachisa.ani kanan qoradhuu information technology, MTU
  kanan boodaa.yaadan isin fanan jiraa..
  After, today I will follower you.

  Like

 2. falmaata wosha says:

  baayee namati tollaa halluuma kanaani ittii fufaa

  Like

 3. GADAA KARRAYYUU says:

  Kan si jalqabsiise’UUMAAN’ albuuda keessakee jiru hojiitti haa jijjiiru.
  Jabaadhu kennaa uumaan sibadhaasetti dhimma bahi.
  waliin jirra homaa halaagaan adda nu fageessuu hin dandeessu.

  Like

 4. Dachsaa lata says:

  websayitii baayee namati tolufi nama gamachisu akkasaumas kan nama waan ta’eef sinii wajiniin jira

  Like

 5. Dachsaa lata says:

  websayitii baayee namati tolufi nama gamachisu akkasaumas kan nama barsiisuu waan ta’eef sinii wajiniin jira

  Like

 6. birhanu tujo says:

  qaalamni kee yaa mirgisuu, nuuf jabadhuu!

  Like

 7. Celanqoo says:

  Umrii harraageessaa rabbi siif haa kennu

  Like

 8. Biratu Abera says:

  Qalamnikee haa mirgisu!diinakee yoo teessu dhagaa yoo deemtu bubbee haa godhu!jabaadhu!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s