Walaloo “YAADA WAL HABAABEE”

Malaa marii dhabee,
Yaadaan wal habaabee,
If keessa guungumee
Dubbachuu dadhabee.
Namuu oliin baafatuu,
Sagalee gad qabee.
Yaadaan ardii rabbii
Hunda keessa labee.
Qajjiisa ilaalchaa
Irratti wal dhabee.

Waan jannu wallaalle
Dubbiin aja’ibaa.
Namni marti garaa
Wal dhooyfatee kuno
Afaanin wal sobaa.
Arraba mi’eeffatee
Cubbuun wal laboobaa.
Tortora dhoqqeedhaa
Dhiitee laaqee dhuube
Walirratti dhoobaa.
Namnummaan qulqulluun
Maa cuqun wal dibaa?

Tokko kophaa taa’ee
Gururi’ee aadaa.
Dhamala liqimseetu
Garaa isa waadaa.
Tima keessa limee
Bibbiyyi faradaa.
Keessa harkifatee
Miliquu barbaadaa.
Gariis waa butachuf
Maddii taa’ee gaadaa.
Hundi yoo riphise
Enyuu sabaaf yaadaa?

Hayyuun afaan dhabee
Maaltu arraba qabee?
Maalif beekaan keenya
Xuxxisuu dadhabee?
Mala mala tahee
Yaadan if qarqabee.
Nuutu jalaa maqe
Moo laata?
Isaatu nu jibbee?
Moo….!
Sheyxaanaat dhiiro
Ilmii isaa arraabee?

Akkaan hin cal’ifnee
Keessa koo na dirqee.
Dheebun halawwanne
Kan garbii balaqee.
Galmee seenaa qabnu
Maaltu nurraa laaqee.
Hayyoota qaqqaalii
Xurree dhugaa saaqe.
Isaani nun maqee
Moo….!
Nuutu jalaa maqee?
Kanaatu wal gahee
Sammuu too na jeeqe.

Meeyri gaariin caffee
Arra maaf xoolaqee.
Hadhaa akka malee
Garaa koo na laaqee.
Nutiis duudaa taanee
Kunoo akka buqqee.
Arra na guunnaanin
Ifirraa gad naqee,
Barruumaan baarraqee.
Heexoo liqimseetin
Diddigee kessa koo
Sirritti if dhiqee. x2

Abdulbaasix(Sap haloo) Kadiir’in.
Waxabajjii,2013
Nairobi,Keniya.

Advertisements

About Saphaloo Kadiir

Barreessaa walaloofi asoosamaa afaan oromooti. hawwiin kiyya hogbarruu afaan oromoo guddisuu dha. Hanga ammaa kitaaboota kuusa walaloo lamaa fi asoosama sadi kan barreessee yoon tahuu garuu hanga ammaa maxxansee mil'uu ummata kootiitin dhaqqabuu hin dandeenye. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u.
This entry was posted in Afaan oromoo, Walaloo adda addaa and tagged , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Walaloo “YAADA WAL HABAABEE”

  1. Mame says:

    Walaloo dansaa

    Like

  2. Megersa Alemu says:

    yaada keessan fudhanneerra baay;ee galatoomaa yaadni keessan hedduu kan namatti toluu dha yoomillee nurraa hin citin umrii dheeradhaa

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s