SEENAA GABAABAA JENERAAL WAAQOO GUUTUU USUU. Kutaa xumuraa

Abdulbaasix(Saphaloo) Kadiir’in

Dinnini Kunis:-
“WAAQOON FIDUU, YKNf AMMOO UMMATA HARKA ISAA BOOJUU JIRU KEESSAA DHIIRA UMURII (15) OLII
JIRAN FIXUU” jedhee maanguddoota waamun itti hima.
Dhiibba kana irraa kan ka’e,”anaaf jedha
lubbuun ummata
kiyyaa hindhabaminii.” Onkololeessa 1970
Motummaa H.D tti
harka kennatan.

Haaluma kanaan, gootichi Waaqo qoratamanii Nugusicha
waliinillee dubbatan.
Badii biyyaa irratti
raawwatameef gutumaa-guututti tan
mootumma’aa ta’uun
itti walii galamee,
amma booda biyya
waliin bulchina,”
jedhan.
Aango’oo fi bulchaa llee mirkaneessanii fii Jen. Waaqollee biyyatti deebi’an.

Haga dhuma 1975 biyyuma keessa turanii 1976 humna
woraana Soowraa Ykn
Jaanaddee ijaaramee ol bobba’e Magaalaa
Bidiree keessaa bahuun isaaniitti makaman.

1976-1983 ittigaafatama adda-
addaa irratti humna
Soowraa hoogganaa
turan.

– Ajajaa woraanaa
ta’uun,
– Itti gaafatamaa
dantaa haajaa alaa
ta’uun
– Itti aanumma’aan
gaggeessa’aa turan.

Akeekni Jen. Waaqoo
Bilisummaa Ummata
Oromooti. Kunis kan
mirkanaa’u tokkummaan Ummata
Oromoo yoo eegame
jetchu’uun, Dhaaba
Adda Tokkummaa
Bilisummaa Ummata
Oromoo /ATBUO/ bara
1989 ijaaranii dura
bu’ummaan hooganaa
turan. Bara 1991
Motummaan Dargii
jige,”rakkinna Ummata Oromoo karaa nagayaatiin
haafuramuu,”
jechuudhaan Mootummaa cee’umsaatti dhaabilee dabalaman keessaa jaarmayaan Waaqoo Guutuu isa tokkoo dha.

Diinni qoosaa
hinbeekuu, murtii
nagayaa diignaan
isaanis bara 1992
chaartera keessaa
bahanii qabsootti
deebi’an. Bara 200 tti
humnoota Oromoo qindeessuun /
ULFO/ dura taa’ummaan gaggeessanii jiru.
Waldhabbii
jaarmayaalee Oromoo
jidduu jirus furuuf
qoodda goddaa
kennanii jiran.
Dhaamsa Ummataa dura taa’ummaan
gaggeessanii jiru.
Waldhabbii jaarmayaalee Oromoo
jidduu jirus furuuf
qoodda goddaa
kennanii jiran.

Dhaamsa
Ummataa ergan
keessaas, “Yaa ummata keenna gaafa beekaan hinheddumaatin
waljala yaanee, diina
keenna uf irraa
dhoofne. Arra
ammoo, beekaan
heddummaatee,
waldhagayuun
dhabamtee, ummata
keennaallee waa
godhuu hanqatne.
Arra tokko ta’aa
jirra, dhaabbilee
Oromoo (6)n walii
galtee uuma’aa jirra,
Ummatni keenna waan guddaan gadii baanaan nu eegaa jiraa—mee
gaara dorrobe
nuhingotdhinaa. Bara
durii gaarri dorrobee
maal dhala jedhanii
uduu eegan, lilmmoo
dhale, gaara dorrobee
lilmmoo dhale
nuhingotdhinaa,”
jedhanii ummata
isaaniitti dhaamatanii
turan.

Jen.Waaqoo erga fayyaa dadhabanillee, bakka ciisaniiyyuu waanuma bilisummaa Oromoo wirdii godhan amriin
tarabbiiti dhaamsa isa
dhumaallee
dabarfatanii gara mana isaanii kanumaruu irraa
hinhafneef godaananii
jiru.

DHAAMSA:-
Tokkummaa keessan
diinni isin hindiigin!

Namni mana tokko
ijaaru citaa walhinsaamuu,

-BEEKKADHAA!

-TOKKUMMAAN TIKSAA!

-TOKKOOMTAN MALEE
BILISUMMAAN HINDHUFUU!

-TOKKO TA’AATII BIYYA
KEESSAN BARBAADAA!

ANI WAAN QOODA
KIYYAA UF IRRAA GEESSEE BIYYA
KEESSAN HINGATINAA!

Jeneraal Waaqo ji’a (3) dhukkubsata’a isaanii yaalachaa turan. Kana nuu dhaamuudhaan
Gurraandhala bultii sadi bara 2006 addunyaa tana irraa deemanii jiru.
Nutis, “Guutuu ummata
Oromo’o, Jaallan
qabsaawota isaanii fi
maatiin isaaniillee,
rabbiin nama jeeynataa isaaan haagodhuu,
isiniifillee jajjabinaa fi obsa isinii haakennu,” jenna.

‘QABSAAWAAN NI KUFA
QABSOON ITTI FUFA’

====xumurera====

Advertisements

About Saphaloo Kadiir

Barreessaa walaloofi asoosamaa afaan oromooti. hawwiin kiyya hogbarruu afaan oromoo guddisuu dha. Hanga ammaa kitaaboota kuusa walaloo lamaa fi asoosama sadi kan barreessee yoon tahuu garuu hanga ammaa maxxansee mil'uu ummata kootiitin dhaqqabuu hin dandeenye. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u.
This entry was posted in Asoosama, Gootaa goototaa, Seenaa and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s