SEENAA GABAABAA JENERAAL WAAQOO GUUTUU USUU Kutaa 3ffaa

Abdulbaasix(Saphaloo) Kadiir’iin.

Mootummaan
Habashaa: Mootummaa dullatti bara dheeraa bulchiinsa irra turtee,
isin dhiisii nutuu
Mootummaan Somaalee humna
isaaniin nulolchiisuu
dandeettu gayaa
hinqabnuu, woraanni
mootummaa Toophiyaa guddaa akka ta’e isinuu hima’aa jirtanii waan humna keessaniitii olii kanaan loluuf yaaduu dhiisa’aa,
waan sibarbaadchisaa
hundaa siif gotdhaa,
taa’ll asuma quphatdhuu, taa’ii
yeroo itti eggatdhuu,”
jedheen.

Waaqoo Guutuu,
mootummaan
Toophiyaa woraana
guddaa qaba jechuun
kee dhuga’a, garuu nuti gurmuu guddina isaa dadhabnee usuu hin ta’in, meeshaa woraanaa keessattu
rasaasa dhabuu keenyaaf malee, yoo
meeshaa woraanaa
argane, rabbiin
gargarsifannee akka uf irraa kaasuu
dandeenyu ummata
kiyya irraa abdii qabaa, rakko jiru
dadhabadhee biyyaa
hinbaanee, laaftee
jabaatteellee manuma
oo’aa keessaa bayee,
amma diina maangudoo, dubartii fi daa’imman teenya
bakka hundatti fixa
jiru fi qabeenya keenya saamu fi
barbadeessa jiru
kana hanga dhooynee
uf keessaa baafnu tti
jireenyi ani mataa
mataa kiyyaan
argatdhee ittiin
jiraatdhu tokkollee naaf hin jiru, mootumma Habasha ‘Guddoo hin dandeessan,” jettu
tana akka dandeenyu
sitti garsiifnaa, yoo
qawwee guddoollee
naaf dhabde, rasaasuma Albeenii fi
Minishirii naaf kenni,”
Ammallee isin obboleewwan keenya
tokkoo, rabbiin isin
gargaaree, rakko
gabrumma’aa hamtuu
san jalaa isin baasee,
namni miila lamaan
dhoqqee seene miila
tokko dhiqatee tokko
hindhiisuu, nuti miila
keessan tokko kan
dhoqqee keessatti
hafee, dhoqqee
gabrummaa habashaa
kana keessaa waan
dandeessaniin
nugargaara’aa,
nubaasaa,” jedheen.

Jen. Daa’udillee yaada
isaa kana xiinxalluun
hubatee, “Wonti ati
nuun jette,dhugumaa!
ammoo nutillee marga qacalee reef baya’aa jiru, nibeektan, wonti
guddoon isin gargaarru jiraachuu dhabaatus, waan humna keennaa
isinii gootna, mee
hangasiif gama
Bulahawoo tti ol-
deebi’aatii na’eegaa, “
jedhee gara kol. Umar
deebise.

Guyyaa gabaabaa
keessatti kol. Umar jara kaawwan
Bulaahawootti
gaggeesse. Waaqoo fi
Kadiiriin Maqdishotti
hambise. Isaan ammoo, afaan Somaalee faaratti
beeekuu dhabuu irraa
kan ka’e, hafuu isaanii
kanatti, “Maali’iif
nuhambisan?” jedhanii yaaddawan.
Hedduu rifatan,
gaddan. Tanuma keessa Jen Daa’ud guyyaa lammataa
Helekooptera ufiitiin
Waaqoo fi Kadiiriin
Gara Bulaahawootti
fudhate. Amma Jen.
Daa’ud hooganoota
gosoota woraana
hundaa waliin jiran
walitti qabee, Jen
Waaqoon hooganaa
isaanii godhee itti file
ykn muude.
Qawwee Dhoombir (40) Matirayyasii Toomaas (2) fi Boombii (3) kenneefii, “yoo isin silaafuu woraana Amaaraa
hindandeettanii,
Mallayyoo Foolisaa ykn hiituma mudhi’iillee boojitanii
naaf fiddan fuula dura
waan kanaa olii akka
isin gargaaruu fi bifaa fi baay’inni qawweellee kanaa ol akka ta’u waadaa siif gala,” jedhee gaggeessa.

Amma Waaqo nama (3)n qawwee (42) fi
boombii (3) fe’atanii
galu’uuf gaala
barbaadachutti
jiran, Camarrii Guutuu
woraana nama (40)
qabatee dib-jetdheef.
Gammachuu guddaan
qawwee walii hiratanii, itti gaafatamtoota woraana kaanii wajjiin taa’anii mari’atan.
Sochii isaaniifillee
maqaa baafatan.
“HIZBII” ufiin jedhan.
Namuu gama biyya
isaa sosso’e, woraanni
Waaqoollee OROMIYAA-
BAALE tti qajeele. Humni Waaqoo Guutuu Oromiyaa seene, maqaa
isaa kama qawwee isaa baafate, “DHOOMBIR
“ufiin jetdhe.Bara 1963 malkaa Annaa tti
seensa ji’a caamsaa
irratti woraana Amaara kan isaan gaada’aa jiru, lak. (600) ta’u, shaalaqaa Buzunaan durfamuun waliin walsiman. Lola ganama saa’aa 10:00 irraa jalqabee saafaya booda 2:30 tti
adeemsifameen,
humna diinaa irraa
namni (43) reeffa ta’ee madoon (100) olitti lakkaawamte. Yeroo duraatii fi qawween Oromo’oo akka Amaara
ajjeeftu hoji’iin
mul’dhatee, deeraa fi
ujoolleen daaw’atte.
Guyyaa kana qawwee
M1 ykn Furgoo (8) kan
akaqakuun isaa
hinbeekamin (13)
booji’an. Shaalaqaa
Buzunaan dursa
woraana ufii baqatee
Bidiretti gale. Gootota
Diddaa-Gabrummaatiif
bayan keessaa lola
kana irratti
goototni (2)
woreegaman. Isaanis:
Ahimad Muhaammad
Baladee fi Nuur Yisaaq
Dhaddee turan.
Falmiin bifa kanaan
jalqabee bal’dhinaan
itti fufee kutaa Baalee
wolakkaa ol akkasumas
Sidaamoo koonyaa
muraasa gabrummaa
Habashaa jalaa
bilisoomsee woggaa (8) f bulcha’aa ture. Haluu baafatnaan Hayilee Sillaasee birmachuu meesha’aa fi beektota faranji’iitiin gargaaramee
garjabeennaan hamma bar a1969 ummata Oromoo beeraa fi ujoolee (315) qilee keessatti fixuun diniina ummatatti kenne.

=====Itti Fufaa====

Advertisements

About Saphaloo Kadiir

Barreessaa walaloofi asoosamaa afaan oromooti. hawwiin kiyya hogbarruu afaan oromoo guddisuu dha. Hanga ammaa kitaaboota kuusa walaloo lamaa fi asoosama sadi kan barreessee yoon tahuu garuu hanga ammaa maxxansee mil'uu ummata kootiitin dhaqqabuu hin dandeenye. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u.
This entry was posted in Gootaa goototaa, Seenaa and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s