SEENAA GABAABA.. Dr.Shek. Mohammedrashad Abdullee. Sheeka,Hayyuu Yoommillee hin irraanfannee. ===Kutaa 1ffaa===

Abdulbaasix Kadiir’in(Saphaloo Xiqqaa)

Wanni sabni ittiin
beekkamu keessa tokko afaani. Kana hubachuun, diinni afaan Oromoo
dhabamsiisuuf ijibbata gudda godhe. Ijibbaanni diinni godhaa ture, arra
namatti mul’achuullee
baatu yaroo isaa sanitti, haalaan cimaa ture. Afaan Oromoo kan arra mana
barnootaatti ittiin
barsiifamu, waggaa 25 dura, afaan du’aaf deemu ja’mee, jachoota isaa
seenaaf harshif
galchinaan, kuusaa
jachootaa akka
qopheessaniif, Dargiin
koree jaareefii ture.
Garuu, afaan Oromoo du’a oolee, sakaraata keessa turerraa bayyannacuun,
hawwii diinaa fiixa bahuu hanqise. Duuba, ijibbaanni
afaan Oromoo ajeesuuf diinni godhe, akka laafatti
qaxara hin caphne.
Hawwii diinaa kolaasuu fii
guddinni afaan Oromoo iddoo amma jiru akka gayuu godhuurratti wareegama barabaachisu
warra kennantu jira. Isaan keessa hayyuun
angafummaan maqaan dhawamu Sheekh Bakhrii
Saphaloo ti. Isatti aansee, guddina afaan Oromoo tiif qooda himanaa olii
gumaachuun, seenaa
guddina afaanichaa
keessatti qooda
dinqifamee kan
galmeesse, Sheek
Mahammad Rashaadi.

Sheekh Mohammad
Rashaad, abbaa isaa Kabiir Abdullee Kabiir
Mummayyaa fii haadha isaa Faaxumaa Shurraa
Aammad irraa, odoo
Xaaliyaan biyya teenya hin seenin waggaa lama dura,
bara 1934, Baha
Oromiyaa, kutaa
Bareentumaa, konyaa
Cercer, baadaa Habroo, aanaa Gubbaa Qorichaa, naannoo Laga Arbaa, ganda maqaa akhaakhoo
isaa, Khabiir Mummayyaan
moggaafame-tti nama
dhalate.

Sheekh Mahammad
Rashaad, barnoota amantii Islaamaarraa waan abbaan beeku akka baratee fixeen, itti fufuuf, gama Hirnaa sossoohe.
Hirnatti, Sheekh Aliyyii
Dabruu biratti, Fiq’hii
(barnoota seera amantii Islaamaa) keessaa Baafadlii fii Umdaa,akkasumatti ammaas, Tawhiida (barnoota tokkummaa Waaqa)-rraa hamma tokko barate. San
booda, Dhidhiibama
dhaqee Sheekh Aammad Sheekh Maammad Jaldii
iratti Zubad barate. Eegas ganda isaaniitti deebi’ee Sheekh Ibraahim Bakhaarratti Toowshiiha barate. San booda Qe’eerraa fagaachuun Kortoo dhaqee Sheekh
Abuubakar Usmaan Odaa ykn Sheekh Bakh’rii Saphaloo irratti, ilmii Manxiqa (seeralugaa jiddu
gala afaan Arabaa) fii
Herrega eega baratee
booda gama Fadis
sossoohe. Fadisitti Sheekh Yuusuf Aammad Bareedaa
irratti Minhaaj
Nawawiyyaa (Qaceelfama
seera amantii Islaamaa kan Imaam Shaafi’ii) xumure.

Akkanatti waan barnoota amantii Islaamaarratti
rarraa’aa kan naannoo san jiru xumuree, kan biyya alaa itti dabalachuuf, ilma
indooyyee ykn haboo isaa, Usmaa’il Alii waliin, bara 1951, Biyyee Dareerraa
sossoohan. Karaa Jijjigaa tiin Zeeylaa dhaqan.
Achirraa halkan, dukkana dahoo godhachaa, miilaan Jibuutii seenan.
Akka Jabuutii gayaniin, walqabatanii safaaraa
Xoophiyaa dhaqanii, biyya Arabaa deemanii barachuuf baasaboora akka kennaniif gaafatan.
Namichi Safaaraa,
“Yo isin biyyaarra fagaattan, eentu
boqqolloo nuuf qota?”
gaaffii jettu dhiheesseef.
Sheekni oomisha
boqqolloo tiif warri
biyyatti hafan ni gayaniin, namicha amansiisuu ijibbaatullee, waan fedhan irraa argachuu hin dandeenye. Garuu,
baasaboora dhabuun abdii if dura deemuu hin kutachiifne. Waraqaa eenyummaa malee, harka qullaa, galaa malee, doonii
gama Yaman deemtu
yaabbatan. Abbaan doonii, akkuma warri ammaa godhutti, Sheekhaa fii ilma
indooyyee odoo lafaan hin gayin, xarafa malkaa, baharuma keessatti buuse.
Achii, heera malee,
dambaliin odoo if duuba harkisuu, bishaan mudhii
gayu keessa dhiibachaa,
warri uffanni, daboon, tan ifiifuu bakka meeqatti
erbamte irratti cicciramte, lubbuu qarqara Ganda
Dabaab ja’amtuun gayan.
Dabaabrraa bikka ka’aniif gayuuf, miilaan karaa Ta’iz
sossoohan. Ta’izzirraa
karaa Zabiidiin Mansuur keessaan Hudeeydaa qaxxaamuranii, warri
amnitti miilaa akkaa gara dhoorkite, magaalaa timjii
biyya Su’uudii, tan Jiizaan ja’amtu gayan. Jiizaanirraa Hijaaz keessaan dabranii
Xaa’if seenan. Yaroon
karaa kanarra deemaa
turan Bona ture. Biyya
gammoojjii tan lafti isii Bona hanqatee Ganna ibidda tuftu, guyyaa nama dhokochaa, odoo halkan dukkana keessa tiratanuu,
aman miilaa kan ji’a
sadihii tiin Xaa’if gayan.
Xaa’if irraa makiinaa
yaabbatanii, baatii Eblaa tan bara 1951, Makka seenan
Akka biyya Sa’uudii
seenaniin, wanni Sheekni dura godhuu barbaade, Hajii dha. Odoo Soomana
furnoo goggoyduu
bishaan Zamzamiin jiifatee furuu, Hajjii isaa godhe. Akka Hajjii fii ziyaaraalee
barbaadu mara
raawwateen jalqaba bara 1952, karaa Ordon (Jordaan) sossoohe. Akka
achi gayeen Qudis dhaqee Beetul Maqdas ziyaare. San booda miilaan karaa biyya
Shaam (Suuriyaa) sosoohe.
Dimishq (Damaskes)
magaalaa muummittii
Shaamitti, Sheekni
barnoota biyyaa baheefitti deebi’uuf hiree arkate.
Mana barmootaa kan
Fathul`islaam je`amutti,
barnoota waggaa shanii booda, raga Muftumma`aa
fudhate.

====itti fufa====
Hub. Website http://www.rashad.org irra fudhame.

Advertisements

About Saphaloo Kadiir

Barreessaa walaloofi asoosamaa afaan oromooti. hawwiin kiyya hogbarruu afaan oromoo guddisuu dha. Hanga ammaa kitaaboota kuusa walaloo lamaa fi asoosama sadi kan barreessee yoon tahuu garuu hanga ammaa maxxansee mil'uu ummata kootiitin dhaqqabuu hin dandeenye. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u.
This entry was posted in Afaan oromoo, Asoosama and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to SEENAA GABAABA.. Dr.Shek. Mohammedrashad Abdullee. Sheeka,Hayyuu Yoommillee hin irraanfannee. ===Kutaa 1ffaa===

  1. dabbaal2013 says:

    galatoomi jabaadhu hujii gaariidha hojechaa jirta jabaadhu rabbi sihaa gargaaru

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s