Sirna fuudha fi heerumaa

Gaa’ela

Aadaa Fuudhaa fi
Heerumaa ( Gaa’ela)

Sirni Gaa’elaa ilmaan
namaa mara biratti
kabajaa fi ilaalcha guddaa
qaba. Adeemsi isaa fi haalli
sirni fuudhaa fi heerumni
itti raawwatus adda adda.

1.Cidha (Rakoo)

Fedhii, marii maatii fi gosa
warra walfuudhu
lamaaniin kan
raawwatamudha.

2.Butii

Butiin fedhii fi beekumsa
intalaa malee humnaan
fuudhuudha, kuni amma
waan seeran
dhoowwameef hafaa
dhufeera.

3.Ababbalii ykn Hawwii

Inni kun ammoo osoo
warri hin beekiin warri
walfuudhan waliif galanii
walfuudhuu ta’a.

4.Sabbatmarii ykn Irra
dhaaba

Gosti gaa’elaa kun ammoo
osoo warri intalaa quba
hin qabaatiin tasuma itti
dhufanii akka aadaatti
hatattamaan akka
kennaniif gaafachuu fi
fuudhuudha.

5.Aseennaa

Intalli manatti hafte ykn
nama itti heerumuu
barbaadde waan duudhaa
fi aadaa guuttattee mana
warra gurbaa dhaquudha.
Egaa gosti fuudha fi
heerumaa hala kanaan
bakka gara garaatti
qoodama. Adeemsi isaanis
gargari. Isaan kana
keessaa kan ummata
biratti kabajamaa fi seera
qabeessa ta’ee beekamu,
sirna Gaa’elaa kan marii
warraa fi warra
walfuudhaniin
raawwatamu isa sirna
Cichaan
raawwatamuudha. Kunis
jalqabaa irraa hanga
xumuraatti adeemsaa fi
tartiiba mataa isaa
danda’e, duudhaa fi jifuu
guutamuu qaban, wallee fi
sirba kana waliin deemanii
fi kkf. ofi keessaa qaba.

Saphaloo Kadiir’in.

Advertisements

About Saphaloo Kadiir

Barreessaa walaloofi asoosamaa afaan oromooti. hawwiin kiyya hogbarruu afaan oromoo guddisuu dha. Hanga ammaa kitaaboota kuusa walaloo lamaa fi asoosama sadi kan barreessee yoon tahuu garuu hanga ammaa maxxansee mil'uu ummata kootiitin dhaqqabuu hin dandeenye. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u.
This entry was posted in Aadaa Oromoo. Bookmark the permalink.

One Response to Sirna fuudha fi heerumaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s