“”MIRRIIYSAA””

Abdulbasix(Saphaloo) Kadiir’in.

”’Eeee……eeeeee……..”’
Amma dhagayii
dhageeyfadhu,
Guurii gurraa fudhadhu….

Gaangeen hin saggaartuu,
Yoo bulloo taate malee,
Simbirroon loon hin
nyaattu
Yoo cirrii taate malee
Tiitichii hin deeymuu,
Kanniissa taatuu malee.
Dubartiin ya’iin dheeyxu
yoo leelloo taate malee’
Hayyuun shilimiin qabu
Dhamaayyuu taatu
malee…..

”’eeee…………”””’
Leenca gammaan qabanii
Nama nyaataaf dhabanii’
Arba oloon dheeysanii
Nama reebaaf dhabanii
Gaangee cancalli cite
Tani fuuloon ciccite
Mogolee maa sakaalani,
Looni abbaan tiiysu hateef
Gosa maaliif yaamanii,
Jiraa maa sigaalani…..

”’Eeeeee………..””’
Eegeen gaala conqollee,
Abbaan if dhaadun tolle”
Hilinxoo hiddaa qabe,
Hidda jabeenyaa qabe,
Holqa qiiqqee dhagaa,
Ani ulee dadhabee,
Doqni ooyloo dammeeyxe,
Ani reebee dadhabee,
Jeeyni qeerensa aaree,
qabbaneessuu dadhabee,
Arjaan galaana yaa’uu
Ani hidhee dadhabee
Akka ilmoo bineensaa,
An tutuqaa dadhabee,
Akka yuusaa waraboo
yaa saba koo…..
Waatu sarbaa na qabee,
Akka madaa cinaachaa,
Ittiin rafuu dadhabee..

”””’eeeeeeeee…….””’
Gaara gaaraan yaamani
Laga lagaan yaamani
Dheeratee gabaabbatus
Ilma abbaan yaamani
Jerjeraaf hin kumanii
Hannaan hin duroomanii
Qabeenyuma abbaa qabu,
Irrattii maa wal yaamanii,
Horii abbaan hin qabne
sehan walle,
Saylanii sabbataan…..
Maa irratti wal afeeranii,
Coraa koo affeelani………

””’Eeeee……. eeeeeee……””
Akkanaan jechuu beeka,
Qiciiccaa lammii tiyya..
Waani naan jettuun eegaa.

Sadaasa 2009
kombolcha,Oromiyaa.

Advertisements

About Saphaloo Kadiir

Barreessaa walaloofi asoosamaa afaan oromooti. hawwiin kiyya hogbarruu afaan oromoo guddisuu dha. Hanga ammaa kitaaboota kuusa walaloo lamaa fi asoosama sadi kan barreessee yoon tahuu garuu hanga ammaa maxxansee mil'uu ummata kootiitin dhaqqabuu hin dandeenye. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u.
This entry was posted in Afaan oromoo, Asoosama. Bookmark the permalink.

One Response to “”MIRRIIYSAA””

 1. ABDULLAY MOHAMMED EBRO says:

  OBBOLEESSA,BARSIISAA,WALOO,QABSAAWAA,JAALATAMAA AKKA DAMMAA
  ABBAA KEEENYA KALEE
  SAAPHALOOTU NUUF GALEE
  ,EESSA DHALOONNI KEE,
  MAAFIIN HIN BARRE ANI HIDDAKEE
  ,OGEESSA AFAAN AANNANII
  KAN EEGGANNU DHALOONNII
  MAALI MAALTU SI FAGEESSEE?
  LAMMII TEETIRRAA ALA TEESSEE

  ABSHIIRAA NI DHUFA GUYYAANII
  KAN ATI GALTU BILISUMMAAANII
  JABAADHUKAA SAAPHOO KOO
  HIN HAFTU AKKATTI RAKKOO
  WARRA OLLAA KEENYAA
  HAA NI GALA XINNEENYAAN.
  ATI HOMAA YAADINII
  GALII KEE DHUGAANII
  GALMI KEES MILKIINII
  GUDDINA AFAANII
  ARGITA JIRUUNII
  (ABDULLAY MOHAMMED,YUUNIVARSITII JIMMAA,DAMEE AFAAN OROMOO FI OGBARRUU WAGGAA 3 FFAA IRRAA)

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s