“FIRUMMAAN….!”

Abdulbaasix(Saphaloo) Kadiir’in

Yeroo gaafa rakkoo,
Walitti dhihaatee
Waliif taha irkoo,
Yoon naa dirmadha
Isin yaa firakoo,
Je’ee yoon iyyadhu
Maafin dhabe tokkoo.

Firri gaafa sadoo
Fira siifin tahuu,
Yeroo fayyaa qabdu
Addaan namaan bahu,
Firri dhugaa yeroo
Yaamtu si dhagaha,
Ati yoo rakkattu
Rakkate siif naha,
Malee firri garaa
Yoom fira sii taha.

Firummaan dhugaadha
Fira yeroo cufaa,
Diina hama firri
Gaafa rahaa qofaa,
Fira miti innii
kan akkasi bofaa,
Firri kee yeroo mara
Si iyyaafata dhufa,
Si waliin ka’eeti
Suma waliin kufaa,
Dukkanatti dungoo
Taheeti sii ifaa,

Gaddaa gammachuu kee
Yoomu sirran hafuu,
Agabuu si dhiise
Kophaa nyaaten quufu,
Imaamni isaa tokko
Gargar hin akaafu,
Firummaan furtuudha
Taati waa hundafu.x2

Sadasa,2010
Oromiya

Advertisements

About Saphaloo Kadiir

Barreessaa walaloofi asoosamaa afaan oromooti. hawwiin kiyya hogbarruu afaan oromoo guddisuu dha. Hanga ammaa kitaaboota kuusa walaloo lamaa fi asoosama sadi kan barreessee yoon tahuu garuu hanga ammaa maxxansee mil'uu ummata kootiitin dhaqqabuu hin dandeenye. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u.
This entry was posted in Aadaa Oromoo, Walaloo adda addaa. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s