Barreeffama gabaaba wa’ee Afaan oromoo

Afaan Oromoo
(Mi’aawaa akka Dammaa)

Sabni Oromoo, ilmaan
Oromoo hundaaf tokko kan tahe, afaan mataa
isaati qaba. Afaan Oromoo afaan warra Kush kan
gara bahaa keessaa
tokko. Afaan Oromoo
afaan Affaar, Saahoo,
Soomalii, Sidaamaa,
Rindillee, Darasaa,
Koonsoo fii Gidoolee wajji
walfakkeenya
Guddaa qaba. Afaan
Afriikaa keessatti
beekkamoo fii
barbaachisoo tahe
keessaa afaan Oromoo
tokko.
Afaan Oromoo
afaan ummata kumaatam
a soddoma caaluun yoo
dubbatamu Oromiyaa,
Keniyaa, Tanzaniya fii
Somaliyaa keesstti
dubbatama. Alagaa
Oromiyaa daaw’atuun
waa’een afaan Oromoo
hedduutu barreefame.

Keessattuu warri amantii kiristiyaanaa fii islaamaa babal’isu kan barreesan
tuulaa.
Afaan Oromoo qubee
mataa isaa akka hin
qabaanne mootummaan
gunteeffattuun habashaa
gootullee hayyotni
Oromoo hedduun
ijibbaata afaan Oromoo
akka qubee mata isaa
qabaatu godhaati turan.
Isaan keessaa hangafni
Sheek Bakrii Saphaloo
(Abubaker Usman Odaa)ti;
seenaan Oromoo isaan ni
yaadatti.
Warri amantii
kiristiyaanaa tii fii
islaamummaa babal’ise
afaan Oromoo akka
jiraatu, gargaaranille
mudaa guddoos irraan
gayanii jiran . Gadifaginni
Bocolummaa afaan
Oromoo gadifagina
amantii lamaan nama
Oromoo keessaa
qabdurratti akka rarra’u
haasawa sheekkotii fii
qeesootii nama
dhaggeeffateef
dalmaashooma hin qabdu.
Afaan Oromoo qubee
laatiin, arabaa fii
amaaraatiinillee
barreessuuf ijibbaatni
godhamullee akka
barbaachisutti
sagaleewwaan afaan
Oromoo qabu quubsuu
waan hin dendeyiniif
hamma ammaatti ir’inaa
qaba. Afaan Oromoo
Mirra lamaantaa lama kan
irratti hundeefamu qaba;
jabeessuu fii laaffisuu,
dheereessuu fii
gabaabsuu
sagaleewwaniiti.
Qubeen
laatiinii fii arabaa ir’ina
qubee sagalee afaan
Oromootiif taatu dhaba
yoo tahu, kan amaaraa
jabinaa fii laafina,
dheerinaa fii gabaabina
sagaleewwan afaan
Oromoo qabaachuu
dhaba.
Fafa afaan Oromoo kan
gi’iziin barreefamee
Xaaliyaantichi Cerullin
ja’amu waan himeef bira
tarre.
Ir’inni xixiqqaanilleen
osoma jiruu quboota
naannawa Oromootti
mul’atan keessaa laatiin
afaan Oromootiif kan
hafan caalaa
barreessuuniin mijjaawee
mul’achuun, yeroo
ammaa tana afaan
Oromoo qubee isaa laatiin
irraa tolfamee ittiin
barreefamutti jira.

Advertisements

About Saphaloo Kadiir

Barreessaa walaloofi asoosamaa afaan oromooti. hawwiin kiyya hogbarruu afaan oromoo guddisuu dha. Hanga ammaa kitaaboota kuusa walaloo lamaa fi asoosama sadi kan barreessee yoon tahuu garuu hanga ammaa maxxansee mil'uu ummata kootiitin dhaqqabuu hin dandeenye. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u.
This entry was posted in Walaloo adda addaa. Bookmark the permalink.

3 Responses to Barreeffama gabaaba wa’ee Afaan oromoo

  1. abdiosman says:

    afaan oromo sabbaf sablalami oromiya kesa jiratu yo kan akka afrikati

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s