Walaloo- “CIMIMMUU”

“CIMIMMUU….!”

Gar malee itti rakkadhee
Wiligee hedduu
dhiphadhee,
Yaaddawee….
Ak..! tahee maraadhee,
Qaamanis huqqadhee,
Gadaamessaa miti
Sammuutti ulfa ba’adhee,
Baasee gatuuf
leeccallodhee,
Yeroo eege dahuuf
ammoo,
Dadhabadhee obsa
fixadhee,

Sinsinnii deeydayaa
hamtuun
Ol na guurte qooqqifadhee,
Ji’a sagal osoon tahin
Waggaa hedduu
dabarfadhee,
Suukanniin qaaman na
yaate
Akka malee
dhukkubsadhee,
Ijaa jaame….
Gurraa duudee…
Ilkaa dhibeetiin gubadhee,
Xalasa waraana yaada
Obsee gadaa
naannefadhee,
Akka tasa ….
Guyyaa tokko foffooladhe,
Qalamaan waraqaa irratti
Firraa baasuu fedhee,
Jalqabuuf fuulaan gad
godhee,
Barruu dahuuf
cimimfadhee.

Laala hamtuu,
Taniin guyyaa dura dahee,
Rakkoon hamaan,
Surrii tiyyarra na gahee,
Maraata callaadhan tahee,
Harka facaace kophaa
Tiyya ifiin haasahee,
Nama keessaa maddi
bahee,
Halkan leeyli ala dhaphee
Urjii samiirraa lakkaahee,
Ol deebi’ee xalayaa fi
Qalama wal bira kaahee,
Garba guddaa yaadaan
Keessa limee bahee,
Qaama qalbiin
shorarkaahee,
Cimimmuu hamtudhan
dahee
Sakaraadhee wallatahee.

Bitaa mirgaa koo xinxalee,
Jecha waraqarratti tuulee,
Tokko haqee….
Isa biraa fidee yaalee,
Itti yaade, itti wareeree
Asiif achi garagalee,
Ardii bal’oon….
Na dhiphattee akka eelee,
Hacuucamee,walaawwalee,
Cimimmuun natti
hammatte
Akka laf-jalee,
Gargaarsa deeysiftu malee,
Ilmaan seena qabu
Aarti sabaaf dhalee,

Kophuma too ciniinfadhee,
Laala obsee…
Hidhii tiyya ciniinnadhee,
Hog-barruu hobbaafadhee,
Guddifachu jira kunoo
Rabbii koo
gargaarsifadhee…x2

Saphaloo(Abdulbasit Kadiir’n)

Sadaasa,2010

Advertisements

About Saphaloo Kadiir

Barreessaa walaloofi asoosamaa afaan oromooti. hawwiin kiyya hogbarruu afaan oromoo guddisuu dha. Hanga ammaa kitaaboota kuusa walaloo lamaa fi asoosama sadi kan barreessee yoon tahuu garuu hanga ammaa maxxansee mil'uu ummata kootiitin dhaqqabuu hin dandeenye. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u.
This entry was posted in Walaloo adda addaa. Bookmark the permalink.

3 Responses to Walaloo- “CIMIMMUU”

  1. Sabakoo says:

    Bayyee nama tola jabadhu jajjabadhu umrii si haa dheeressu.

    Like

  2. saphaloo says:

    Galatoomi sabakoo

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s